Museumsberg Flensburg

Museumsberg Flensburg

25.11.2016 – 30.12.2017
Nol­de i Flens­borg

Gen­nem et århund­re­de blev papirer og doku­men­ter fra Muse­ums­berg Flens­burg opbe­va­ret i lej­lig­he­den i Kiel hos den davæ­ren­de muse­ums­di­rek­tør Ern­st Sau­er­mann. Heri­b­landt fand­tes omkring 50 bre­ve fra Emil Nol­de. En anled­ning til et nær­me­re stu­die og til en præ­sen­ta­ti­on af husets sam­le­de Nol­de-sam­ling.

Muse­ums­berg Flens­burg fej­rer Emil Nol­des 150 års fød­sels­dag med en publi­ka­ti­on, en fore­drags­ræk­ke og med eks­kur­sio­ner og ser nær­me­re på for­hol­det mel­lem Nol­de og Flens­borg.

Muse­ums­berg 1
24937 Flens­burg
Tirs­dag – Søn­dag 10:00 – 17:00 ur
April – Sep­tem­ber tors­da­ge til 20:00 ur
+49 461 852956
museumsberg.de