NOLDE I NORDEN

150 år Emil Nol­de

NOLDE I NORDEN

2017 er 150 året for Emil Nol­des fød­sel. Nol­de er en af de kendtes­te tyske eks­pres­sio­nis­ter. I den anled­ning vil otte museer i nor­den præ­sen­te­re vær­ker fra den­ne betyd­nings­ful­de kunst­ner i udstil­lin­ger med forskel­li­ge tema­er og der­med pås­køn­ne mang­fol­dig­he­den og bred­den i hans værk.

Nol­de reg­nes for at være den store far­ve­ma­gi­ker blandt de eks­pres­sio­nis­tis­ke male­re. I løbet af sin kunst­ne­ris­ke udvik­ling opdage­de Nol­de gen­nem far­ver­nes eks­pres­si­ve inten­sitet far­vens eget liv. På den måde udvik­le­de far­ven sig til at være hans egent­li­ge udt­ryk­s­mid­del. I sit rig­hol­di­ge og mang­fol­di­ge værk på et gen­nem­gåen­de højt niveau har Nol­de sat sig afgø­ren­de spor i den moder­ne kunst og kunst­his­to­rie.

Nol­des liv og værk er på sjæl­den vis tæt bun­det sam­men med lands­kab og men­nes­ker i den nord­li­ge del af Tysk­land og i Dan­mark. Den­ne hjems­tavn, hans‚ even­tyr­land fra hav til hav‘ har haft stor ind­fly­delse på hans per­son­lig­hed og hans kunst.

NOLDE I NORDEN

Vi ind­by­der til en gans­ke sær­lig og enes­tåen­de ræk­ke af udstil­lin­ger i 2017/2018.